EU GDPR (ARTICLE 13) KUPBILET.PL

Informujemy, że Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest TICKETING SYSTEM Spółka z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Bernardyńskiej 1, KRS 0000402436, NIP 6263006457, REGON 242784072 zwana dalej Spółką, operator serwisów internetowych dostępnych pod adresem www.kupbilet.pl (dalej "Kupbilet.pl").

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od FINCERTO Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Bernardyńskiej 1, (Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł; KRS nr 0000159398 (Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach); Konto bankowe nr 83 1050 1331 1000 0022 8183 5559 w ING BSK SA o/Ruda Śląska; NIP 641-19-21-650; REGON 273358980) będącej Administratorem danych osobowych klientów serwisu Kupbilet.pl do 31.08.2019 oraz podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Państwa na Kupbilet.pl.

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych prosimy napisać do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych pod adres e-mail: iod@kupbilet.pl lub na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Kupbilet.pl, ul. Bernardyńska 1, 41-902 Bytom.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Kupbilet.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności w Kupbilet.pl;
 • zakładania i zarządzania kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji na Kupbilet.pl;
 • obsługi skierowanych do nas zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest:
 • monitorowanie Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Państwa aktywnością na Kupbilet.pl;
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Państwa treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Kupbilet.pl lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Państwa aktywności na Kupbilet.pl;
 • prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Kupbilet.pl lub usług bądź towarów osób trzecich;
 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności, za odrębną zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczeniowych, jeśli są oferowane przy dokonania zakupu w Kupbilet.pl;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Kupbilet.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności serwisu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;
 • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Po wyrażeniu na to odrębnej zgody, przetwarzamy Państwa dane osobowe także w innych celach, jak:
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych;
 • dostarczanie newsletteru lub notyfikacji "web push";
 • analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Spółka nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje;
 • piksel Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Kupbilet.pl. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Spółka nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu wycofania zgody.

 

Wymóg podania danych osobowych związany jest z zawarciem z Państwem umowy oraz jej wykonaniem (świadczeniem usługi), zakres danych obejmuje:
 • adres e-mail, hasło, Imię i Nazwisko (w przypadku konta anonimowego połączonego z Facebook) lub
 • adres e-mail, hasło i login (w przypadku konta anonimowego) lub
 • adres e-mail, hasło, login, Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu (w przypadku konta pełnego) lub
 • adres e-mail, hasło, login, Imię i Nazwisko, adres, numer telefonu, NIP (w przypadku konta dla firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będzie możliwe korzystanie z Kupbilet.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeciwdziałaniu, zwalczaniu, a w szczególności zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2-COVID-19 i podejmowania działań prewencyjnych oraz w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z art. 32a Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO). Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

 

Uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego RODO), tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: w razie zauważenia, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy dane są nieprawidłowe - można żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub w razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Z prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, można skorzystać, gdy:

 • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli;
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

Państwa dane osobowe udostępniamy Organizatorom imprez, na które nabywane są bilety poprzez Kupbilet.pl, podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną np. zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników Kupbilet.pl, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na Kupbilet.pl robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

 

Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu imprezy, na którą nabyto bilet, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • postępowań reklamacyjnych,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia imprezy.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych - będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google Inc. (USA) oraz Facebook Inc. (USA) w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Kupbilet.pl polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-16The administrator of your personal data is Ticketing System Spółka z o.o., with its registered seat at Bytom, ul. Bernardyńska 1, KRS 0000402436, NIP(Tax no.) 6263006457, REGON 242784072.

COPYRIGHT 2011-2009. Trademarks TickEventum, KupBilet.pl i EprintON are managed by FINCERTO Sp. z o.o. Share Capital: 50.000,00 zł;
KRS nr 0000159398 (Regional Court Katowice-Wschod in Katowice);